Light and Shadow | Cai Guo Qiang, Wang Yi Dong, Zhang Lin Hai

May 11 –  July 03, 2005
MKM Museum Küppersmühle for Modern Art